image 123

PEKIN 8ème ASIA ART EXPO

Avec LIU Zhaoping