image 122

PEKIN 8ème ASIA ART EXPO

Avec FARZAM et LIU Zhaoping